Privacy verklaring Praktijk voor Lichaam en Brein en HK herstel

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacy verklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten.

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens  verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Praktijk voor Lichaam en Brein en HK Herstel

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Indien u in onze praktijk therapie volgt, registreer en verwerken wij van u bepaalde gegevens. Deze zijn nodig voor het opstellen van facturen, en uw voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. 

Het kan voorkomen dat wij uw (contact)gegevens gebruik om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie onder).

wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om u als cliënt te informeren over mijn behandelingen: uw naam en emailadres.

Doel: behandeling

Om u als cliënt te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, emailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s), verzekeringsgegevens, EEG. 

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan ons verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email, of via een persoonlijk consult. Uw toestemming vormt voor ons de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechte enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij mogen uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens van u meer verwerken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Alleen wij hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna u binnen 2 werkdagen een bevestiging ontvangt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijk, emotionele informatie. Als therapeuten zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim. 

Verzamelen van cookies

Wij verzamelen geen cookies. Het kan wel zijn dat derde partijen die onze site vermeld staan, cookies verzamelen. Bij Google Analytics hebben wij een IP adres gemaskeerd en staan ‘gegevens delen’ op uit. Wij maken geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Praktijk voor Lichaam en Brein en HK Herstel

Mei 2018